(ઘરઘંટી, બ્યુટીપાર્લર કીટ, સિલાઈ મશીન મળશે મફત) Manav Garima Yojana Gujarat 2022 Aplly Online

🔵 ઘરઘંટી સહાય યોજના ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Manav Garima Scheme Gujarat 2022 Overview

 • Name Of Scheme : Manav Garima Scheme
 • Launched By : Gujarat Government
 • Article Language : English and Gujarati
 • Launched for : Schedule caste community And Socially and educationally backward class, economically backward class, minority caste, a nomadic and emancipated caste of Gujarat state
 • Apply Online : esamajkalyan.gujarat.gov.in

The Purpose Of The Manav Garima Yojana Gujarat 2022Individuals who are willing to start a small business are given self-employment kits.

માનવ ગરિમા યોજનાનો હેતુ

 • નાનો ધંધો-રોજગાર કરવા ઇચ્છુક હોય તેવી વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારીના ધંધા- રોજગાર અનુરૂપ કિટ્‍સ આપવામાં આવે છે.

Type Of Manav Garima Yojana Gujarat 2022

[A] Director Developing Castes Welfare :

Name Of Beneficiary Cast

 • The Human Dignity Scheme has been implemented to enable the socially and educationally backward class, economically backward class, minority caste, nomadic and emancipated caste ISMOs to live their lives with dignity and become self-employed in small businesses, and become financially self-sufficient.

🔵 ઘરઘંટી સહાય યોજના ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

કઈ કઈ જ્ઞાતિના લોકીને મળશે લાભ ?

 • સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના ઇસમોને તેઓનું જીવન ગરિમા પુર્ણ રીતે જીવી શકે અને જાતે જ નાના વ્યવસાયોમાં સ્વરોજગારી મેળવી આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને તે માટે માનવ ગરીમા યોજના અમલમાં આવેલ છે.

પાત્રતાના માપદંડ માનવ ગરિમા યોજના ૨૦૨૨

 • અરજદારશ્રીની વય મર્યાદા ૧૮ થી ૬૦ વર્ષ હોવી જોઇએ.
 • અનુસૂચિત જાતિના લોકો કે જેઓની વાર્ષિક મર્યાદા ગ્રામ્યવિસ્તારમાં ₹ ૧,૨૦,૦૦૦ અને શહેરી વિસ્તારમાં ₹. ૧,૫૦,૦૦૦ ધરાવતા હોય.
 • અનુસૂચિત જાતિ પૈકી અતિપછાત જાતિ માટે કોઇ આવક મર્યાદા નથી.
 • લાભાર્થી દ્વારા અથવા લાભાર્થીના અન્ય કુટૃંબના સભ્યો દ્વારા આ યોજના હેઠળ અગાવ લાભ લીધેલ હશે તો પુન: આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર નથી

Important Date:

online form start:16-06-2022

Online form last Date:30-06-2022

🔵 ઘરઘંટી સહાય યોજના ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Important Links

NotificationClick here

Apply Online Link Click Here

Tutorial Video Link Click Here

know your Application Status Click Here

Tool Kits Are Provided For A Total Of 28 Types Of Business. (List Is As Follows.)

 • Business name – વ્યવસાયનું નામ
 • Masonry કડીયાકામ
 • Sentencing work સેન્‍ટીંગ કામ
 • Vehicle servicing and repairing વાહન સર્વિસીંગ અને રીપેરીંગ
 • Cobbler મોચીકામ
 • Tailoring દરજીકામ
 • Pottery કુંભારીકામ
 • Different types of ferries વિવિધ પ્રકારની ફેરી
 • Plumber પ્લમ્બર
 • Beauty parlor બ્યુટી પાર્લર
 • Repairing electric appliances ઇલેક્ટ્રીક એપ્લાયન્‍સીસ રીપેરીંગ
 • Agricultural blacksmith/welding work ખેતીલક્ષી લુહારી/વેલ્ડીંગ કામ
 • Carpentry સુથારીકામ
 • Laundry ધોબીકામ
 • Created broom supada સાવરણી સુપડા બનાવનાર
 • Milk-yogurt seller દુધ-દહી વેચનાર
 • Fishmonger માછલી વેચનાર
 • Papad creation પાપડ બનાવટ
 • Pickle making અથાણા બનાવટ
 • Hot, cold drinks, snack sales ગરમ, ઠંડા પીણા, અલ્પાહાર વેચાણ
 • Puncture kit પંચર કીટ
 • Floor mill ફ્લોર મીલ
 • Spice mill મસાલા મીલ
 • Mobile repairing મોબાઇલ રીપેરીંગ
 • Hair cutting હેર કટીંગ (વાળંદ કામ)

માનવ ગરિમા યોજના ૨૦૨૨નો લાભ મેળવવા માટે રજૂ કરવાના ડોકયુમેન્ટની યાદી

 • આધાર કાર્ડ
 • રેશન કાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/લાઇસન્સ/ભાડાકરાર/ચુંટણી કાર્ડ/પ્રોપર્ટી કાર્ડ, જમીનના દસ્તાવેજો પૈકી કોઈ એક)
 • અરજદારની જાતિ નો દાખલો
 • વાર્ષિક આવક નો દાખલો
 • અભ્યાસનો પુરાવો
 • વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ લીધેલી હોય તો તેનો પુરાવો
 • બાંહેધરીપત્રક (નોટરાઇઝ સોગદનામું)
 • એકરારનામું

🔵 ઘરઘંટી સહાય યોજના ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Applicants can pick the scheme and apply online after successfully logging into the E-Samaj Kalyan portal.

How To Apply Online Manav Garima Yojana Gujarat 2022

Applicants must complete the following stages to continue the Gujarat E-Samaj Kalyan registration procedure:

 • Go to https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ to access the official e-Samaj Kalyan website.
 • If you are registering for the first time, then select the ‘Please Register Here’ option.
 • A new page will open once you click the registration link.
 • Enter your name, gender, Aadhaar card number, caste, date of birth, and other information, then select Register.

🔵 ઘરઘંટી સહાય યોજના ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *