ધોરણ 10 મા એક કે બે વિષયમા નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂરક પરીક્ષા અંગેની સૂચનાઓ.

  *ધોરણ 10 મા એક કે બે વિષયમા નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂરક પરીક્ષા અંગેની સૂચનાઓ.*

❓ કયારથી ભરાશે ફોર્મ

સૂચનાઓ પરિપત્ર👇

IMPORTANT lINK

માર્ચ/એપ્રિલ-૨૦૨૨ ઘોરણ-૧૦ ના પરિણામ બાદની કાર્યવાહી અંગેનો પરિપત્ર

આભાર:

જો તમને આ પોસ્ટ ગમી હોય કે તમને મદદરૂપ બની હોય તો એટલી શેર કરો કે તમારા કોઈ મિત્રો કે સગા-સબંધીઓ ને પણ મદદરૂપ બને અને તવી નાના મોટા રોગો અને સમસ્યાઓ ને કેવી રીતે દુર કરવી તેના માટે અમારી સાઈટ ને ફોલ્લો કરો તથા વોટ્સેપ ગ્રુપ માં જોડાઈ જાવ.

Thank you for choosing our website to receive Gov. job alerts. We do our best to get any recruitment news to you first. Like GPSC, UPSC, GSSSB, KVS Recruitment, KVS Recruitment, bdl recruitment 2021, cognizant jobs, KVS recruitment 2020 syllabus, cts careers, bank recruit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *